1-(1H-Indol-3-yl)-2-phenylethanone

1-(1H-Indol-3-yl)-2-phenylethanone