1-Trimethylsilyl-1-hexyne

1-Trimethylsilyl-1-hexyne