1-Phenylethyl isothiocyanate

1-Phenylethyl isothiocyanate