1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene

1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene