1-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)ethanone

1-Phenyl-2-(pyridin-4-yl)ethanone