1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene

1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene