N-Nitrosoheptamethyleneimine

N-Nitrosoheptamethyleneimine