1-Nitro-4-(phenylsulfonyl)benzene

1-Nitro-4-(phenylsulfonyl)benzene