1-Nitro-4-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzene

1-Nitro-4-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzene