1-(1-Naphthyl)piperazine

1-(1-Naphthyl)piperazine