1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carbonitrile

1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carbonitrile