1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one

1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one