1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole

1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole