1-Methyl-2-phenylbenzimidazole

1-Methyl-2-phenylbenzimidazole