1-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole

1-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole