2-Methyl-4-nitrophenyl isothiocyanate

2-Methyl-4-nitrophenyl isothiocyanate