1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone

1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone