1-Fluoro-4-(trifluoromethylthio)benzene

1-Fluoro-4-(trifluoromethylthio)benzene