1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene

1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene