1-Dimethylamino-2-nitroethylene

1-Dimethylamino-2-nitroethylene