1-Chloromethyl-4-methylnaphthalene

1-Chloromethyl-4-methylnaphthalene