1-Chloromethyl-2-methylnaphthalene

1-Chloromethyl-2-methylnaphthalene