1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene

1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene