1-Chloro-4,5-dimethyl-2-nitrobenzene

1-Chloro-4,5-dimethyl-2-nitrobenzene