1-Chloro-4-fluorobenzene

1-Chloro-4-fluorobenzene