1-Chloro-4-(chloromethyl)-2-nitrobenzene

1-Chloro-4-(chloromethyl)-2-nitrobenzene