1-Chloro-3-fluorobenzene

1-Chloro-3-fluorobenzene