1-Chloro-2-iodo-1,1,2-trifluoroethane

1-Chloro-2-iodo-1,1,2-trifluoroethane