1-Chloro-2-(methylsulfonyl)ethane

1-Chloro-2-(methylsulfonyl)ethane