1-Chloro-1-fluoroethylene

1-Chloro-1-fluoroethylene