1-Bromo-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene

1-Bromo-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene