1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene

1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene