1-Bromo-4-(ethoxymethyl)benzene

1-Bromo-4-(ethoxymethyl)benzene