1-Bromo-3-(dimethoxymethyl)benzene

1-Bromo-3-(dimethoxymethyl)benzene