1-Bromo-2-(chloromethyl)benzene

1-Bromo-2-(chloromethyl)benzene