1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride

1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride