1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine

1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine