PubChem Depositor Contact Information

Data Source:Tetrahedron Scientific Inc
Current Source Name: Tetrahedron Scientific Inc   Effective Date: 2012-05-10
Alternative Name: TetrahedronSci   Effective Date: 2012-05-09
Data Source ID: 908
Contact Name:Jiabin Hu
Organization:Tetrahedron Scientific Inc
Address:Joinhands Sci Park, No.4028 Nanhuan Road, Hangzhou ,310053 China, Hangzhou, Zhejiang, 310053, China
Deposited Substances:13,542
All PubChem Sources