PubChem Depositor Contact Information

Data Source:RennoTech Co., Ltd.
Current Source Name: RennoTech Co., Ltd.   Effective Date: 2014-03-06
Data Source ID: 1301
Contact Name:Chou March
Organization:RennoTech Co., Ltd.
Address:23 Lijing Road, Nanjing Hi-Tech Zone, Nanjing, Jiangsu, China, 210061, China
Deposited Substances:35,611
All PubChem Sources