2H-Pyran-2-one, 4-methoxy-6-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-

1,2,4-trichlorobenzene.png