3-(2-(Diethylamino)ethyl)-1H-indol-4-ol

1,2,4-trichlorobenzene.png