1,4-Naphthalenedione, 2-acetyl-3-(phenylamino)-

1,2,4-trichlorobenzene.png