2-[(4-ethylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)quinazolin-4-one

1,2,4-trichlorobenzene.png