6,7-dimethoxy-4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-pentan-3-ylquinazoline

1,2,4-trichlorobenzene.png