4,5-dibromo-2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)pyridazin-3-one

1,2,4-trichlorobenzene.png