2-[2-[[4-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-5-(2-cyclohexylethyl)-1,3-thiazol-2-yl]carbamoyl]-5,7-dimethylindol-1-yl]acetic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png