4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

1,2,4-trichlorobenzene.png