3-(4-(beta-D-Glucopyranosyloxy)phenyl)-2-propenoic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png