2-[[[4-(2,5-dimethoxy-4-chlorophenyl)-5-cyclohexylethylthiazol-2-yl]amino]carbonyl]-5-methyl-1H-indole-1-acetic acid

1,2,4-trichlorobenzene.png