4-Iodo-3-nitrobenzamide

1,2,4-trichlorobenzene.png